Գլխավոր էջԳլխավոր էջ
Քննչական կոմիտեի հասցեն
ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5+374(11) 880-151
ԻՆՉՊԵ՞Ս ՀԱՍՆԵԼ

Հայտարարություն՝ Քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի իրավական ապահովման և վիճակագրության վարչության պետի թափուր պաշտոնի համար անցկացվող փակ մրցույթի վերաբերյալ

27.09.2016 17:39
Հայաստանի հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտը (այսուհետ՝ Դեպարտամենտ ) հայտարարում է պատական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնի համար փակ մրցույթ.
 
1.     Դեպարտամենտի իրավական ապահովման և վիճակագրության վարչության պետ (ՔԿԴ-2.1-3).

Ապահովում է ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահին (այսուհետ՝ Կոմիտեի նախագահ), Կոմիտեի նախագահի՝ ոլորտը համակարգող տեղակալին կամ Դեպարտամնետի ղեկավարին Կոմիտեի և Դեպարտամնետի գործունեությանը վերաբերող իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ ամփոփ կարծիքի ներկայացումը,Կոմիտեի և Դեպարտամնետի գործունեությանը վերաբերող իրավական ակտերի և իրավակիրառ պրակտիկայի վերլուծությունների հիման վրա օրենսդրության կատարելագործման, Կոմիտեի և Դեպարտամնետի գործունեության բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացումը, Կոմիտեի նախագահի, Կոմիտեի նախագահի տեղակալի, Դեպարտամնետի ղեկավարի հրամանների նախագծերի իրավական փորձաքննությունը, Կոմիտեի նախագահին կամ Կոմիտեի նախագահի՝ ոլորտը համակարգող տեղակալին կամ Դեպարտամնետի ղեկավարին Կոմիտեում և Դեպարտամնետում առկա հիմնախնդիրների լուծման վերաբերյալ վերլուծությունների ներկայացումը, Կոմիտեի և Դեպարտամենտի գործունեությանը վերաբերող հայեցակարգերի, օրենքների և այլ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքները:
 
        Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է.
 
* իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, պետական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա պետական ծառայության ստաժ և պետական ծառայության առնվազն 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական, կամ հայեցողական (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների և Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների) կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
* ՀՀ Սահմանադրության, ՀՀ քրեական և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքերի, «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտում պետական ծառայության մասին», «Իրավական ակտերի մասին», ՀՀ օրենքների, «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտ» ՊԿՀ կանոնադրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման, իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.
* առնվազն մեկ օտար լեզվի տիրապետում:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 11.10.2016թ.: 

Մրցույթները կկայանան 27.10.2016թ.՝ ժամը 14.30, Կոմիտեի շենքում (ք.Երևան, Մամիկոնյանց 46/5, հեռ. 011 880 119).

ՓակմրցույթինկարողենմասնակցելթափուրպաշտոններիանձնագրերովներկայացվողպահանջներինհամապատասխանողդեպարտամենտիպետականծառայողներըևԴեպարտամենտիկադրերիռեզերվումգրանցվածանձինք:


ՀԱՐՑԱՇԱՐ՝ 
ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏՈՒՄ ԹԱՓՈԻՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՓԱԿ ՄՐՑՈՒՅԹԻՄեկնաբանություններ
Ձեր էլ.հասցեն մնում է գաղտնի