Գլխավոր էջԳլխավոր էջ
Քննչական կոմիտեի հասցեն
ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5+374(11) 880-151
ԻՆՉՊԵ՞Ս ՀԱՍՆԵԼ

ՀՀ կառավարության որոշումը՝ ՀՀ քննչական կոմիտեի ծառայողի անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցների ցանկը, ինչպես նաև դրանք սպառազինության մեջ ընդգրկելու, սպառազինությունից հանելու և ոչնչացնելու կարգը հաստատելու մասին

17.12.2014 19:26
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
 
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԴՐԱՆՔ ՍՊԱՌԱԶԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԸՆԴԳՐԿԵԼՈՒ, ՍՊԱՌԱԶԻՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՈՉՆՉԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 
 
11 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 1394-Ն
 
 
 Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 46-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
 
1. Հաստատել՝
1) Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողի անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցների ցանկը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողի անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցներն սպառազինության մեջ ընդգրկելու, սպառազինությունից հանելու և ոչնչացնելու կարգը՝ համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
 
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ
Հ. Աբրահամյան
 
 
2014 թ. դեկտեմբերի 17 
Երևան
 
 
Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 11-ի N 1394-Ն որոշման
 
 
Ց Ա Ն Կ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
 
1. Անձնական պաշտպանության միջոցներ`
1) զրահաբաճկոններ` «Զալոմ», «Կոռա-Կուլոն», «Կորա-3».
2) սաղավարտներ` մետաղական սաղավարտ ՍՇ-68, ՍՇ-68Մ, ՍՇ-68Ն, հակագնդակային սաղավարտ՝ հանովի դիմածածկով «Մասկա-1», գնդակադիմակայուն սաղավարտ «Մասկա-3-1»:
 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
 
Դ. Հարությունյան
 
 
Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 11-ի N 1394-Ն որոշման
 
 
Կ Ա Ր Գ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ ՍՊԱՌԱԶԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԸՆԴԳՐԿԵԼՈՒ, ՍՊԱՌԱԶԻՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՈՉՆՉԱՑՆԵԼՈՒ
 
 
1. Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի (այսուհետ՝ քննչական կոմիտե) ծառայողի անձնական պաշտպանության հատուկ միջոցները (այսուհետ` հատուկ միջոցներ) սպառազինության մեջ ընդգրկելը և սպառազինությունից հանելն իրականացվում են քննչական կոմիտեի նախագահի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի (այսուհետ` հանձնաժողով) եզրակացությամբ:
2. Քննչական կոմիտեի նախագահը հաստատում է հանձնաժողովի անհատական կազմը, որը պետք է բաղկացած լինի հինգ անդամներից և նիստերի քարտուղարից: Անդամներից երեքը նշանակվում են քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի ծառայողներից, երկուսը՝ քննչական կոմիտեի ծառայողներից: Քննչական կոմիտեի նախագահը հանձնաժողովի կազմից նշանակում է հանձնաժողովի նախագահ:
3. Հանձնաժողովը եզրակացություն է տալիս սպառազինության մեջ նոր տեսակի հատուկ միջոցներ ընդգրկելու կամ առկա տեսակները հանելու նպատակահարմարության մասին:
4. Հանձնաժողովի աշխատանքներն իրականացվում են նիստերի միջոցով, որոնք հրավիրվում են ըստ անհրաժեշտության:
5. Հանձնաժողովի նիստերում հարցեր քննարկելու առաջարկությամբ հանդես են գալիս հանձնաժողովի անդամները:
6. Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա են հանձնաժողովի անդամներից կեսից ավելին: Քվեարկելու իրավունք ունեն հանձնաժողովի հինգ անդամները:
7. Հանձնաժողովը եզրակացություններն ընդունում է ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
8. Նիստերի օրակարգը և քննարկվելիք հարցերին վերաբերող անհրաժեշտ փաստաթղթերը հանձնաժողովի անդամներին են փոխանցվում նիստից առնվազն մեկ աշխատանքային օր առաջ՝ հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից:
9. Հանձնաժողովի նիստերն արձանագրվում են հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից:
10. Կայացված եզրակացություններն ստորագրում են նիստին մասնակցած հանձնաժողովի բոլոր անդամները:
11. Եզրակացության հետ համաձայն չլինելու դեպքում հանձնաժողովի անդամն իրավունք ունի ներկայացնելու կարծիք եզրակացության մասին, որը կցվում է նիստի արձանագրությանը:
12. Եզրակացություններն ու նիստերի արձանագրությունները հաշվառվում են հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ առանձին հսկողական գործի մեջ:
13. Սպառազինության մեջ հատուկ միջոցների տեսակներ ընդգրկելու նպատակով հրավիրվող նիստի ընթացքում հանձնաժողովն ուսումնասիրում է ներկայացված տեսակի տեխնիկական կանոնակարգերը, նկարագրությունները, շահագործման կանոնները, այլ պետություններում կատարված փորձարկումների (փորձաքննությունների) արդյունքների վերաբերյալ նյութերը, իրավապահ մարմինների կողմից դրանք օգտագործելու մասին տեղեկությունները, առկայության դեպքում` նաև տվյալ տեսակը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից տրված` տվյալ տեսակը մարդու նկատմամբ օգտագործելու թույլատրելիության մասին որոշումը:
14. Հանձնաժողովն սպառազինության մեջ ակտիվ պաշտպանության նոր միջոց ընդգրկելու հարցը քննարկելիս գրությամբ դիմում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն՝ տվյալ տեսակը մարդու նկատմամբ օգտագործելու թույլատրելիության մասին որոշում ստանալու նպատակով: Գրությանը կցվում են ակտիվ պաշտպանության միջոցի տեխնիկական կանոնակարգը, նկարագրությունը, շահագործման կանոնները, այլ պետություններում կատարված փորձարկումների (փորձաքննությունների) արդյունքների վերաբերյալ նյութերը, իրավապահ մարմինների կողմից դրանք օգտագործվելու մասին տեղեկությունները, իսկ առկայության դեպքում` նաև ակտիվ պաշտպանության միջոցի տվյալ տեսակի նմուշը:
15. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը, ստանալով սույն հավելվածի 14-րդ կետով սահմանված գրությունը, 30-օրյա ժամկետում կայացնում է որոշում և այն ներկայացնում հանձնաժողովին:
16. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունն ակտիվ պաշտպանության միջոցի տվյալ տեսակը մարդու նկատմամբ օգտագործելու թույլատրելիության մասին դրական որոշում ընդունում է, եթե այն մարդու նկատմամբ ունի առողջության համար ժամանակավոր և անցողիկ, ոչ մահաբեր ազդեցություն և օրգանիզմում չի առաջացնում անդառնալի փոփոխություններ:
17. Եթե սպառազինության մեջ գտնվող հատուկ միջոցների որևէ տեսակ կարող է փոխարինվել մարդու կյանքի կամ առողջության համար առավել նվազ վտանգավոր նոր տեսակով կամ այլևս օգտագործման համար պիտանի չէ, ապա հանձնաժողովը եզրակացություն է ներկայացնում քննչական կոմիտեի նախագահին՝ տվյալ տեսակը սպառազինությունից հանելու մասին:
18. Սպառազինության մեջ նոր տեսակ ընդգրկելու կամ առկա տեսակն սպառազինությունից հանելու համար քննչական կոմիտեի նախագահը սահմանված կարգով առաջարկություն է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն:
19. Սպառազինությունից հանված հատուկ միջոցները Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն են փոխանցվում ընդունման-հանձնման ակտով, որն ստորագրում են լիազորված պաշտոնատար անձինք: Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը, ստանալով սպառազինությունից հանված հատուկ միջոցները, դրանք ոչնչացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
 
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
 
Դ. Հարությունյան

Մեկնաբանություններ
Ձեր էլ.հասցեն մնում է գաղտնի