Գլխավոր էջԳլխավոր էջ
Քննչական կոմիտեի հասցեն
ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5+374(11) 880-114
ԻՆՉՊԵ՞Ս ՀԱՍՆԵԼ

Գործունեություն

Կարգապահական հանձնաժողովը բաղկացած է 8 անդամից: Հանձնաժողովի կազմում են քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալներից մեկը՝ կոմիտեի նախագահի որոշմամբ, քննչական կոմիտեի՝ վիճակահանությամբ ընտրվող 3 ծառայող և Կառավարության նշանակած չորս ներկայացուցիչ:

Կարգապահական հանձնաժողովը ղեկավարում է հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված կոմիտեի նախագահի տեղակալը:

Կարգապահական հանձնաժողովի անդամներն անկախ են: Նրանց գործառույթներն իրականացնելու առնչությամբ որևէ միջամտություն արգելվում է:


 Հանձնաժողովի խնդիրն է՝


- նպաստել կոմիտեի ծառայողին ներկայացվող բարոյական բարձր չափանիշների ձևավորմանը, ծառայողական կարգապահության ամրապնդմանը, կարգապահական խախտումների կանխարգելմանը և այդպիսիք ծնող պատճառների վերացմանը.

- ապահովել Կոմիտեի ծառայողի անկախությունը և իրավունքների պաշտպանությունը.

- կանխել Կոմիտեի ծառայողին անհիմն կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հնարավորությունը:
 

Հանձնաժողովը՝


- քննարկում է կարգապահական վարույթ հարուցելու մասին միջնորդությունները.

- տալիս է եզրակացություններ.

- ընդունում է ընթացակարգային և ըստ էության որոշումներ.

- իրականացնում է Օրենքով, սույն կարգով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված լիազորություններ:
 

Հանձնաժողովն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով: Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե դրան ներկա են Հանձնաժողովի  առնվազն 5 անդամ: Նիստը վարում է Հանձնաժողովի նախագահը, իսկ վերջինիս բացակայության դեպքում՝ նրա հանձնարարությամբ՝ Հանձնաժողովի անդամներից մեկը: 

Հանձնաժողովի անդամը չի մասնակցում այն որոշման կայացմանը, որը վերաբերում է նրա մերձավոր ազգական հանդիսացող Կոմիտեի ծառայողին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելուն, իսկ Կոմիտեի ծառայողների թվից վիճակահանությամբ ընտրված Հանձնաժողովի անդամը՝ նաև իրեն կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելուն վերաբերող որոշման կայացմանը:
 

Հանձնաժողովի աշխատանքների կազմակերպման,  ծառայողական քննության փուլերի,  Կարգապահական վարույթ հարուցելու վերաբերյալ միջնորդությունների քննարկման, հանձնաժողովի կողմից կայացվող որոշումների տեսակների ու կարգերի վերաբերյալ հարցադրումները սահմանված են Հանրապետության քննչական կոմիտեի կարգապահական հանձնաժողովի ձևավորման և գործունեության կարգով՝ հաստատված ՀՀ քննչական կոմիտեի հրամանով։