Գործունեություն

Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի կարգապահական հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով)  բաղկացած է 8 անդամից: «ՀՀ քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի համաձայն Հանձնաժողովի կազմում են քննչական կոմիտեի  (այսուհետ՝ կոմիտե) նախագահի տեղակալներից մեկը՝ կոմիտեի նախագահի որոշմամբ, կոմիտեի՝ վիճակահանությամբ ընտրվող 3 քննիչ և Կառավարության նշանակած չորս ներկայացուցիչ:

Կարգապահական հանձնաժողովը ղեկավարում է հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված կոմիտեի նախագահի տեղակալը:

Կարգապահական հանձնաժողովի անդամներն անկախ են: Նրանց գործառույթներն իրականացնելու առնչությամբ որևէ միջամտություն արգելվում է:

Հանձնաժողովը՝

- քննարկում է կարգապահական վարույթ հարուցելու մասին միջնորդությունները.
- ընդունում է որոշումներ.
- սահմանում է Հանձնաժողովի աշխատակարգը.
- իրականացնում է «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքով, Հանձնաժողովի աշխատակարգով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված լիազորություններ:

Հանձնաժողովն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով: Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե դրան ներկա են Հանձնաժողովի  առնվազն 5 անդամ: Նիստը վարում է Հանձնաժողովի նախագահը, իսկ վերջինիս բացակայության դեպքում՝ նրա հանձնարարությամբ՝ Հանձնաժողովի անդամներից մեկը:

Հանձնաժողովի անդամը չի մասնակցում այն որոշման կայացմանը, եթե առերևույթ կարգապահական խախտման մեջ կասկածվող կոմիտեի ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձի մերձավոր ազգականն է (Հայաստանի Հանրապետության  քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված մերձավոր ազգական), անմիջական վերադասն է կամ տվյալ ստորաբաժանման պետն է, անմիջական ենթական է կամ տվյալ ստորաբաժանման աշխատակիցը, կասկածվում է քննարկվող առերևույթ կարգապահական խախտման մեջ:

Հանձնաժողովի աշխատանքների կազմակերպման, կարգապահական վարույթ հարուցելու վերաբերյալ միջնորդությունների քննարկման, հանձնաժողովի կողմից կայացվող որոշումների տեսակների ու կարգերի վերաբերյալ ընթացակարգերը սահմանված են Հանձնաժողովի որոշմամբ հաստատված աշխատակարգում: