ՀՀ ՔԿ նախագահի հրամաններ
18.09.23, 17:19

ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի՝ 2022 թվականի հունիսի 28-ի N169-Լ հրամանը (ինկորպորացիա լրացված 18.09.2023թ. N 226-Լ)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
       ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ

ՀՐԱՄԱՆ 

 

28.06.2023. N 169-Լ
Ինկորպորացիան առ 19.09.2023. N 226-Լ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՋԱԿՑՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՎԱՆԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 16-Ի ԹԻՎ 118-Լ ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


Հիմք ընդունելով «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը,   21-րդ հոդվածի 1-ին մասը, ղ
եկավարվելով Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասով, 34-րդ հոդվածի 1-ին մասով և «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով.

Հրամայում եմ.

1. Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտեի) կենտրոնական մարմնի աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների կառուցվածքում ստեղծել Կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության աջակցող բաժին: (կետը խմբ. 19.09.2023. N 226-Լ)
2. Կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների կառուցվածքում ստեղծել Կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչությաներրորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժին: (կետը խմբ. 19.09.2023. N 226-Լ)

3. Կոմիտեի նախագահի 2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ի Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների կառուցվածքը, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների քաղաքացիական ծառայողների, այլ պաշտոն զբաղեցնող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց հաստիքացուցակը հաստատելու մասին թիվ 118-Լ հրամանի (այսուհետ՝ հրաման) N 1 հավելվածում.

1) 1-ին կետի 2-րդ ենթակետում «արարողակարգի» բառից առաջ լրացնել «արտաքին կապերի,» բառերը.
2) 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«3) թարգմանությունների կազմակերպման բաժին.».
3) 2-րդ կետի 9-րդ ենթակետի վերջակետը փոխարինել միջակետով.
4) 2-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10-րդ ենթակետով.
«10) հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության աջակցող բաժին:»:
5) 3-րդ կետը՝ 2-րդ ենթակետից հետո, լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին ենթակետով.
«2.1) երրորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժին.»:

4. Հրամանի N 2 հավելվածի 5-րդ կետում.

1) 1-ին ենթակետի «ա» պարբերության աղյուսակի 3-րդ կետում «8» թիվը փոխարինել «9» թվով, իսկ 4-րդ կետի «10» թիվը՝ «11» թվով.
2) 1-ին ենթակետի «բ» պարբերությունում «արարողակարգի» բառից առաջ լրացնել ««արտաքին կապերի,» բառերը.
3) 1-ին ենթակետի «գ» պարբերության աղյուսակի 6-րդ կետում «3» թիվը փոխարինել «4» թվով, իսկ 7-րդ կետի «9» թիվը՝ «10» թվով.
4) 2-րդ ենթակետի «գ» պարբերությունում «արտաքին կապերի թարգմանության բաժին» բառերը փոխարինել «թարգմանությունների կազմակերպման բաժին» բառերով.
5) 2-րդ ենթակետի «զ» պարբերության աղյուսակի 3-րդ և 5-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել.
6)  2-րդ ենթակետի «զ» պարբերության աղյուսակի 4-րդ կետում «7» թիվը փոխարինել «5» թվով, իսկ 12-րդ կետի «50» թիվը՝ «45» թվով.
7) 2-րդ ենթակետի «է» պարբերության աղյուսակի 2-րդ կետում «14» թիվը փոխարինել «11» թվով, իսկ 3-րդ կետի «15» թիվը՝ «12» թվով.
8) 2-րդ ենթակետի «թ» պարբերության աղյուսակը՝ 4-րդ կետից հետո, լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4.1-ին կետով.
«

4.1.

հավաքարար

1

     ».

 

9) 2-րդ ենթակետի «թ» պարբերության աղյուսակի 5-րդ կետում «5» թիվը փոխարինել «6» թվով.
10) 2-րդ ենթակետում «թ» պարբերությունից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժ» պարբերություն.
«ժ. հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

2

3.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3

»:

5. Հրամանի N 2 հավելվածի 6-րդ կետում.
1) 2-րդ ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին ենթակետ.
«2.1) երրորդ կայազորային քննչական բաժնի աջակցող բաժին

N
 

Հաստիքի անվանումը

Միավորի թիվը

1.

պետ

1

2.

մասնագետ

1

Տեխնիկական սպասարկում

3.

վարորդ

2

4.

հավաքարար

1

5.

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

».

2) 5-րդ ենթակետի աղյուսակի 3-րդ կետում «1» թիվը փոխարինել «2» թվով, իսկ   5-րդ կետում «4» թիվը՝ «5» թվով.
3) 8-րդ ենթակետի աղյուսակի 2-րդ կետում «2» թիվը փոխարինել «1» թվով.
4) 8-րդ ենթակետի աղյուսակի 3-րդ կետում «3» թիվը փոխարինել «2» թվով.
5) 8-րդ ենթակետի աղյուսակի 4-րդ կետում «2» թիվը փոխարինել «1» թվով.
6) 8-րդ ենթակետի աղյուսակի 5-րդ կետում «8 թիվը փոխարինել «5» թվով.
7) 9-րդ ենթակետի աղյուսակի 2-րդ կետում « թիվը փոխարինել «1» թվով.
8) 9-րդ ենթակետի աղյուսակի 3-րդ կետում « թիվը փոխարինել «1» թվով.
9) 9-րդ ենթակետի աղյուսակի 5-րդ կետում « թիվը փոխարինել «4» թվով:

6. Հրամանի N 2 հավելվածի 7-րդ կետի 1-ին ենթակետի աղյուսակի 2-րդ կետում «8» թիվը փոխարինել «9» թվով, իսկ 6-րդ կետում «19» թիվը՝ «20» թվով:

7. Սույն հրամանն ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալներին, խորհրդականներին, մամուլի քարտուղարին, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարին և Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի հիմնական և աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների պետերին:

 

Ա. ՔՅԱՐԱՄՅԱՆ